Geschiedenis

Hoe is Biljartvereniging De Welvaart tot stand gekomen?

Op de donderdagavonden werd door een aantal maten een biljartje gelegd. Gewone partijtjes maar ook wel 10 over rood of kistje biljart. De maten waren onder andere : Gribbert Ruygh, Jitze en Marten Ridder, Marten Faber (sloot), Pieter Faber (sam) en toenmalig eigenaar van De Welvaart Pieter Bijker. Ook in De Zwaan waren net als in De Welvaart enkele maten, waaronder Ben Bunicich met een biljartje leggen bezig. Dat ging zo door tot eind 1983.

Aan de bar bij Pieter Bijker in De Welvaart werd toen geopperd een biljartvereniging te starten. Het idee kreeg gestalte en men ging over tot ledenwerving. Toen een man of 16 bij elkaar waren getrommeld werd besloten met een biljartvereniging te starten.

Piet Bijker

Piet Bijker

biljart
De eerste leden waren: Jitze Ridder, Martin Ridder, Marten Pieter Faber, Gribbert Ruygh, Pieter Bijker, Tjeerd Wijnberg, Willy de Jong, Wim de Boer, Wim Engels, Ger-Jan van Hoewijk Sip Wiegersma, Simon (Monte) Visser, Koos de Boer, Cor de Jong en Hendrikus IJnsen.

Het eerste jaar werd op de donderdagavond competitie gespeeld, georganiseerd door de mannen van het eerste uur. Men vond het nog niet nodig een bestuur te kiezen. Dat zou later wel aan de orde komen, redeneerde men. Pieter en Berry Bijker en Jan Karel de Boer regelden het wel en wee van de vereniging.

Diverse foto`s

Diverse foto`s

Na een jaar werd een vergadering uitgeschreven. Tijdens deze vergadering werd een bestuur gekozen.Voorzitter werd Gribbert Ruygh, met als penningmeester Jan Karel de Boer. Het secretariaat werd opgevuld door Gert Jan van Hoewijk. Het bestuur werd compleet gemaakt met de bestuursleden Jan van der Laag en Wim Engels.

Na de donderdagavond kwamen in een later stadium ook de woensdag en de vrijdag er bij. Toen de vereniging haar ledental zag groeien werd ook de dinsdagavond benut voor competitie. Om die reden werd ook een tweede biljart aangeschaft.

Diverse foto`s

Diverse foto`s

Op 30 november 1989 kreeg de Biljartvereniging De Welvaart, tijdens haar jaarvergadering een nieuw bestuur. Het huidige bestuur dat bestond uit de heren: Jan Karel de Boer, Jan van der Laag, Wim engels, Gert-Jan van Hoewijk en Gribbert Ruygh traden af en waren niet herkiesbaar. De ledenvergadering ging akkoord met de volgende kandidaten: Geert Tuma; voorzitter/secretaris, Jan Polet; penningmeester, Jan IJnsen; algemene zaken, Cor Westra; controlerende taak en Marten Pieter Faber; scores en gemiddelden.

Uit het financieel verslag bleek dat er een batig saldo van fl. 725,04 in kas zat. Medegedeeld werd dat de contributie binnenkort opgehaald zou worden. Tijdens deze vergadering werd tevens besloten dat er geen contributie verhoging zou plaatsvinden, zodat ook in 1990 het lidmaatschap van de vereniging fl. 40,= bedroeg. In de notulen van de jaarvergadering kwam nog een ludieke zin voor: “Omdat de voorzitter de leden tot de orde moest roepen met behulp van een asbak, wordt door Leo Nobel een voorzittershamer beschikbaar gesteld. Namens het bestuur hartelijk dank”.

Waddentoernooi 1987

Waddentoernooi 1987

Bij Punt 6 van de notulen werd het volgende genoteerd: “Naar aanleiding van een ingekomen stuk aan de hand van Harmen Wijnberg, waarin een aanpassing van het gemiddelde wordt voorgesteld om zodoende die genen die veel punten moeten maken een reëlere kans te geven op een betere klassering, wordt besloten om het gemiddelde voor iedereen met 5 punten te verhogen”.

In het begin stonden de keu’s in een standaard naast de bar. Later werd door Pieter en Berry Bijker echte rekken aangeschaft voorzien van hangslotjes, zodat ieder lid zijn eigen keu in “veiligheid” kon stellen.

Prijs uitreiking 2014

Prijs uitreiking 2014

In 1988 werd door Tjeerd Wijnberg een mooie prijzenkast gemaakt. Deze kreeg een ereplaats in café De Welvaart.

Ook het volgende mag niet ontbreken. Hendrikus IJnsen en Tjeerd Wijnberg daagden elkaar uit voor een wedstrijd. Niet zomaar een wedstrijd, maar wie het eerste duizend punten achter zijn naam had staan. Tevens werd afgesproken dat het een non stop wedstrijd zou worden, dus zonder onderbreking. Alleen mocht men af en toe een zeer snelle douche nemen om goed wakker te blijven. Pieter Bijker legde alles op de gevoelige plaat vast. In 665 beurten won Tjeerd deze marathon van Hendrikus.

De biljarttafel en het biljartspelletje ontsnapte niet aan de aandacht van een aantal sportieve dames. Zij kregen het voor elkaar dat twee heren hen biljartles wilden geven. De “docenten” waren Martin (Tin) Ridder en Gerrit (GLD) Dokter.

Tjeerd Wijnberg en Henderikus Ijnsen

Tjeerd Wijnberg en Henderikus Ijnsen

Het jaarlijks terugkerende biljart festijn, waar al tijden van te voren naar uit werd gekeken, was de deelname aan het Wadden toernooi. Tijdens de jaarvergadering in 1989 van de biljartvereniging De Welvaart werd besloten dat Gerrit T. Dokter (GLD) de cluborganisatie in handen zou hebben en dat, dat ook de jaren erop zo zou zijn. In de notulen stond dat dit besluit des temeer besloten was omdat GLD in de voorgaande jaren had bewezen uiterst capabel te zijn en tevens de juiste contacten kende. Inmiddels had GLD de Silverwind al gecharterd voor de heenreis, de overnachting en de terugvaart. Elk jaar naar een ander eiland. Dat was dikke pret ieder jaar weer!

Vlieland 2006. Een toernooi dat de biljarters niet gauw zullen vergeten. De organisatie had besloten het biljartkampioenschap in een grote legertent te laten plaatsvinden. Het waaide dat weekend nogal flink. Het tentzeil wapperde als een gek. Verschillende spelers kregen hulp van het zeil wanneer ze aanlegden om te stoten. Net als bij een partijtje golf, speelde men bij het biljarten nu ook met een handcap.

Waddentoernooi 1987

GLD Waddentoernooi 1987

Ook Cor Bruin en Jan W. Wijnberg namen het tegen elkaar op om net als Hendrikus en Tjeerd een marathonwedstrijd tegen elkaar te spelen. Dat was in 1992.

Op maandag 21 oktober 1996 was er een ledenvergadering voorgezeten door voorzitter Cor Bruin. Er waren 28 leden aanwezig en 8 hadden zich afgemeld. In het verslag werd gesproken dat aftredend penningmeester Jan Polet een goed beheerde kas van 4600 gulden, had overgedragen. Nico van der Laag schoof door van secretaris naar penningmeester en de nieuwe secretaris werd Sytze Wiegersma. Gert Jan van Hoewijk vulde de open plek van Jan Polet op.

Op 2 december 1999 treedt Gert Jan van Hoewijk af als bestuurslid en wordt opgevolgd door Gerard Vloedgraven. De opkomst valt dit jaar tegen. Aanwezig 13 personen en 17 hebben zich afgemeld.

Een jaar later wordt Sytze Wiegersma als secretaris opgevolgd door Gerard Vloedgraven. Sytze blijft wel in het bestuur.

Cor Bruin en Jan Wijnberg marathonwedstrijd in 1992

Cor Bruin en Jan Wijnberg marathonwedstrijd in 1992